Konfirmácia dospelých

Konfirmácia dospelých

V máji 2022 počas konfirmačnej slávnosti verejne vyznali svoju vieru a potvrdili krstnú zmluvu manželia Kujanovci a Antalovci v Evanjelickom kostole v Kyjaticiach. 

Manželom gratulujeme a prajeme im vytrvalosť a stálosť vo viere v Trojjediného Boha. Zároveň im želáme, aby s pomocou Ducha Svätého rástli do podoby Božieho charakteru, Kristovej lásky a Jeho milosti.