Pomodlime sa: Ty bdel si Kriste, nauč i nás bdieť! Tak Duchom Tvojím premôžeme svet. Vyveď nás z hriechu svojou milosťou a ozdob srdcia vernou bdelosťou. Amen.

Slovo Božie je napísané v Evanjeliu podľa Marka 13, 33 – 37 takto: „Majte sa na pozore, bdejte, lebo neviete, kedy príde čas. Ako človek, vzdialený na cestách, keď opúšťal dom a svojim sluhom dal moc, každému určil jeho prácu a vrátnemu naložil, aby bdel, tak aj vy bdejte; lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď kohút spieva a či ráno. Aby vás nenašiel spať, keď príde nečakane. A čo vám hovorím, hovorím všetkým: Bdejte!“ Amen.

Milí bratia a sestry,

rodičia často vyprevádzajú svoje deti z domova so slovami: „Dávajte na seba pozor!“ Podobné napomenutie počujeme v škole, keď učiteľ hovorí žiakovi, aby bol pozorný. Ak sme si kúpili nejakú drahú vec, na ktorú sme dlho šetrili, sme opatrní, obozretní, aby sa jej nič nestalo. Vodiči na cestách musia byť ostražití, aby nespôsobili sebe, alebo druhým škodu.  Bdelosť záchranných zložiek vedie neraz k ochrane nášho zdravia, života, či majetku. Zo životnej skúsenosti, praxe teda spoznávame význam a potrebu slova bdejte! Buďte ostražití, pozorní!

Rovnaká výzva k nám znie aj z dnešného biblického textu. Pán Ježiš hovorí „Bdejte!“ Čo dôležité a podstatné pre náš duchovný život ukrýva toto napomenutie? 

1. V prvom rade nás vyzýva, aby sme duchovne nezaspali, ale boli neustále v pohotovosti. V 36. verši čítame: „ Aby vás nenašiel spať...“  a v evanjeliu podľa Matúša (26, 40- 41) nachádzame: „Príduc k učeníkom, našiel ich spať; i riekol Petrovi: Či ste nemohli bdieť so mnou ani hodinku? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.“ Pán Ježiš použil ospalosť učeníkov nato, aby ich upozornil na pokušenia, ktorým budú musieť zanedlho čeliť. Spôsob, akým možno nad pokušením zvíťaziť, je bdieť a modliť sa.

Bdieť teda znamená:

a) uvedomovať si možnosť pokušenia, ktoré je ľstivé. Rovnako ako jeho pôvodca, diabol, „ktorý obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral.“ (1 Pt 5, 8) Preto apoštol Peter hovorí: Buďte striezliví, bdejte!

b) a byť duchovne vyzbrojený bojovať s ním. Ak chceme obstáť proti úkladom diabla, musíme si obliecť Božiu výzbroj. Jej súčasťou je pravda, ktorou si máme opásať bedrá, pancier spravodlivosti, evanjelium pokoja, štít viery, prilba spasenia, meč Ducha, ktorým je Božie slovo a modlitba (Ef 6, 10- 18).

Bratia a sestry, bdejme, majme otvorené oči i srdcia voči diablovým osídlam. Buďme neustále v pohotovosti voči prichádzajúcemu zlu. Bdie ten, kto nespí. A kedy my, ľudia, spíme? Cez deň, pri práci, pri štúdiu, pri rozhovoroch, pri politike, pri manželských hádkach...vtedy spíme spánkom málo spravodlivým. Vtedy má diabol v rukách všetky možnosti, aby sial. A aj seje – plným priehrštím a neraz si prizve aj ďalších sedemkrát horších od seba. Preto sa prebuďme z duchovného spánku a konajme.

2. Bdieť totiž znamená aj konať, slúžiť. Človek, ktorý opúšťal dom, dal svojim sluhom moc, „každému určil jeho prácu a vrátnemu naložil, aby bdel.“ (v. 34)  

Bdieť neznamená sedieť s otvorenými očami a nič nerobiť. Situácia kresťana sa podobá postaveniu služobníctva, ktorému pán domu pred odchodom na dlhú cestu rozdelil prácu.

Rovnaké myšlienky nachádzame aj v podobenstve o služobníkoch, ktorým pán dal peniaze, talenty, hrivny a kázal, aby s nimi obchodovali dočasu, kým sa nevráti (Mt 25, 14 – 30). Taktiež v podobenstve o sluhovi z Lukášovho evanjelia (12, 40 – 48), ktorému pán zveril starosť o dom a o ostatné služobníctvo.

Sluha, vrátnik, šafár, správca – to nie sú len púhe označenia  (pomenovania) osôb bez životnej náplne. Pán, ktorý odišiel, dal svojim sluhom aj program práce, činnosti. Ich úlohou bolo starať sa o dom a ľudí v domácnosti, či hospodárne nakladať so zverenými peniazmi.

Rovnako sme aj my, bratia a sestry, zodpovední pred Pánom Ježišom za zverené úlohy. Tak ako správcovi bola uložená starosť o čeľaď a vrátnikovi prikázaná bdelosť, aj my musíme byť ostražití, starostliví a zodpovední vo vzťahu k druhým ľuďom a spoločenstvám. Rodičom je uložená zodpovednosť za deti, za ich výchovu, vedenie. Deťom je uložená starostlivosť o rodičov v chorobe i v starobe. Manželom je uložené strážiť a chrániť svoje manželstvo. Kňazovi je uložená zodpovednosť za cirkevný zbor. Cirkevnému zboru je uložená zodpovednosť za kňaza. Toto je len zopár príkladov úloh, ktoré nám, svojim sluhom, uložil Pán Ježiš. A On nám ich nielen zveril, ale nás aj vystrojil potrebnými darmi na ich realizovanie.

Apoštol Pavel v liste Korintským (12, 1-11) zdôrazňuje, že každému bol udelený nejaký dar Ducha. Uvádza celý zoznam toho, čím boli jednotliví členovia cirkevného zboru obdarovaní. Ani nás nenechal náš Pán s prázdnymi rukami. Niektorí máme schopnosť pochopiť zlé položenie druhého človeka. Iní máme dar reči, ktorým vnášame do dusnej atmosféry svetlo a pokoj. Ďalší sme obdarovaní jasným pohľadom, vďaka ktorému dokážeme rozpoznať prichádzajúce nešťastie. Iným bola darovaná kreativita, ktorou pomáhajú menej tvorivým ľuďom. Každému z nás boli dané dary pre uskutočňovanie zverených úloh, len je potrebné ich objavovať.

Bratia a sestry, za dary i zverenú prácu nesieme veľkú zodpovednosť. Pán domu síce odišiel, ale On sa vráti a my budeme musieť zo všetkého vydať počet. Preto čokoľvek robíme, robme v očakávaní Pánovho druhého príchodu.

3. A to je tretím významom slova „Bdejte“ – žiť v očakávaní Kristovho druhého príchodu.

Dnes ťažko nájdeme človeka, ktorý by niečo neočakával. Rodičia očakávajú narodenie dieťatka. Očakávame zmenu počasia, zmenu kurzu v banke. Očakávame úspech, či zlepšenie zdravia. Očakávame zníženie počtu nakazených ľudí Covidom - 19. Svet očakáva na vakcínu proti tomuto ochoreniu. Následne očakávame oživenie ekonomiky a zlepšenie situácie na trhu práce.

Bratia a sestry, očakávame však aj druhý príchod Pána Ježiša? Očakávame, že Pán domu sa vráti? „Tak aj vy bdejte; lebo neviete, kedy príde pán domu, či večer, či o polnoci, či keď kohút spieva a či ráno.“ (v. 35) Nevieme, kedy sa Pán Ježiš druhýkrát vráti. Nie je však našou úlohou trápiť sa nad dňom a hodinou Pánovho príchodu. Dôležité je, že Ježiš o tejto skutočnosti hovoril, predpovedal ju a my sa máme na ňu pripravovať vo viere a v kresťanskej zodpovednosti. Ostatné prenechajme Pánu Bohu, ktorý jediný pozná deň i čas Kristovho príchodu.

Našou úlohou je bdieť a byť pripravení. Majú z nás byť dobrí vrátnici, ktorí očakávajú na pána domu, aby mu hneď otvorili, keď príde. Máme byť ako päť rozumných panien, ktoré s horiacimi lampami očakávali na svojho ženícha (Mt 25, 1 – 13). Máme byť vždy prichystaní na stretnutie so živým Pánom, či ono nastane v čase jeho druhého príchodu, alebo našej telesnej smrti.

Pán Ježiš nám nehovorí o bdení a o jeho nečakanom druhom príchode preto, aby sme sa báli, či trápili, ale aby sme sa pripravovali na večnosť. Na niečo, čo presahuje naše chápanie a načo sú naše slová prislabé. „Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani do srdca človeku nevstúpilo, čo pripravil Boh tým, ktorí ho milujú“ (1K 2,9). Ak v bdení a vo viere v Ježiša Krista vytrváme až do konca, staneme sa účastnými večného života. Života s Bohom, v ktorom nebude ani plač ani smútok ani bolesť. Ako inak môže ľudské srdce reagovať na túto skutočnosť ako slovami: „Príď, Pane Ježiši!“ (Zj 22, 20).

Milí bratia a sestry, posledná nedeľa cirkevného roku nás vyzýva bdieť. To znamená: duchovne nezaspať, ale byť neustále v pohotovosti. Pracovať na zverených úlohách a žiť v očakávaní Kristovho druhého príchodu. Prosme o silu a pomoc napĺňať slová dnešného evanjelia v našich každodenných životoch. Amen.

Pomodlime sa: Nebeský Bože, Tvoje slovo je sviecou našim nohám a svetlom našim chodníkom. Z neho prijímame rady, povzbudenia i napomenutia. Dnes nás vyzývaš, aby sme bdeli; aby sme boli neustále pripravení postaviť sa voči diablovi a jeho pokušeniam. V moci Tvojho Ducha, slova, modlitby a viery bojovať proti všetkým jeho úkladom. Posilňuj nás v tom. Hospodine, pomáhaj nám bdieť aj pri zverených prácach. Naplnení Tvojimi darmi, nech si vieme byť nápomocní v rodinnom, manželskom, cirkevnom ako aj spoločenskom živote. Uč nás tak robiť v láske, zodpovednosti a v očakávaní druhého príchodu Tvojho Syna, Ježiša Krista. Uvedomujúc si, že raz budeme zo všetkého vydávať počet. Pomôž nám preto vytrvať v bdení a úprimnej viere v Pána Ježiša až do konca, aby sme sa stali účastnými večného života. Amen.

ThDr. Janka Miháliková

- s použitím viacerých zdrojov