Lehota nad Rimavicou
leží vo veporskej časti Slovenského rudohoria. Obec vznikla zlúčením Rimavice a Rimavskej Lehoty v roku  1957. Prvá písomna zmienka o obci Rimavica je z roku 1274 a o obci Rimavská Lehota z roku 1341. Obe obce patrili v minulosti panstvu Hajnáčka, neskôr viacerým zemepánom. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka a oviec ako aj výrobou dreveného riadu.

V súčasnosti môžete v Lehote nad Rimavicou navštíviť dva evanjelické kostoly (viď nižšie). V obci sa nachádzajú kultúrny dom, verejná knižnica ako aj dom poslednej rozlúčky.

Použitá literatúra:

Kolektív autorov. 2005. Encyklopédia miest a obcí Slovenska. 1 vydanie. Lučenec: PS - LINE, 2005. 599 s. ISBN 80-969388-8-6.


„Chrám tento k vzívaní Boha ve víre a pravde filiálna cirkev ev. Rimalehotská vlastním nákladem vystavila za S. B. k. Mateje Holko učitele pak školy Jána Culek pod správau Pavla Máliu kurátora, Pavla Filyo rychtára a Ondreje Calik vicerychtára jejich pak pomocníku: Michala Kosno, Pavla Kapitán Balang na ten čas prisažných a Pavla Mesjar kostelníka L. Páne 1852.Obnovený a novým oltárom ozdobený bol r. Pána 1924. Za Štefana Kindrnaj kur. Juliusa Antal kost. s Božou pomocou. Pri starostlivosti br. kurátorov Jána Macove ml. a Samuela Bagoľa a br. kostolnika Jána Tekeľu bola opravená veža a vonkajšok Chrámu r. P. 1956.“

(Nápis na južnej stene v lehotskom kostole.)


„Chrám tento k poctě Troj-jediného Boha Roku 1797. Z gruntu vistaveni a posveceni. Roku pak 1863 d. 26 Mája ohnem n popel obrácenj. R. 1864 pomoci z novu vistavení. za S. B. K. Mateje Holko III ho Učitele Školi D. Laurency rich. P. Kovač. n.r. J. Palik Kurátora P. Jaňík. Ond Mihálj. Mat Búš. P. Adamove cir. Prisaž. J. Szoljár Kostolnika.“

(Nápis nad víťazným oblúkom v rimavickom kostole.)

„S Božou pomocou bol v rokoch 1957 – 1958 chrám opravený. V rokoch 1995 – 1996 a 1997 bola urobená generálna oprava chrámu a veže za pomoci biskupského úradu ev. cirkvi a. v., obecného úradu a urbárskej spoločnosti.“

(Nápis na južnej stene v rimavickom kostole.)