Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Rimavské Brezovo je základnou organizačnou jednotkou  Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku s vlastnou právnou subjektivitou.

Cirkevný zbor patrí do Rimavského seniorátu a Západného dištriktu. Svoje sídlo má na adrese: 980 54 Rimavské Brezovo 97. Má pridelené IČO: 31934048 a DIČ: 2021221818. Nachádza sa v okrese Rimavská Sobota a v Banskobystrickom kraji.

Cirkevný zbor tvoria členovia  Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v obciach: Rimavské Brezovo (matkocirkev), Kyjatice (filiálka), Likier (filiálka), Rimavská Baňa (filiálka), Rimavské Zalužany (filiálka), Lehota nad Rimavicou (filiálka).

Členovia cirkevného zboru vyznávajú vieru v Trojjediného Boha: Otca, Syna i Ducha Svätého. Veria v Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa a uznávajú evanjelium za moc Božiu na záchranu každého veriaceho. Za prameň viery a pravidlo života pokladajú jedine Písmo Sväté vysvetľované v duchu Symbolických kníh. Cirkevný zbor považuje Apoštolské, Nicejské a Athanasiovo vierovyznania za vyznania svojej viery v Trojjediného Boha.

Poslaním cirkevného zboru je:

1. šíriť evanjelium Ježiša Krista, vyznávať vieru v Trojjediného Boha, svedčiť o Ňom a vštepovať vieru do vedomia všetkých ľudí, najmä mladej generácie;

2. slúžiť svojim členom najmä službami Božími, zvesťou slova Božieho, prisluhovaním sviatostí, poskytovaním duchovnej starostlivosti a materiálnej pomoci, viesť členov k vzájomnej úcte, podpore, tolerancii a k príkladnému kresťanskému i občianskemu životu;

3. v spolupráci s inými kresťanskými cirkevnými zbormi a spoločenstvami prispievať k rozširovaniu a upevňovaniu kresťanstva;

4. so všetkými ľuďmi dobrej vôle usilovať sa v zmysle evanjelia o uplatňovanie lásky, nastolenie spravodlivosti a pokoja v spoločenskom živote;

5. v oblasti kultúrnej, výchovnej, vzdelávacej, humanitnej a charitatívnej spolupracovať s orgánmi štátu, s orgánmi samospráv miest a obcí.

Cirkevný zbor na zabezpečenie svojho poslania:

1. vykonáva služby Božie, na ktorých sa zvestuje slovo Božie a prisluhujú sviatosti;

2. organizuje vnútromisijné stretnutia detí a mládeže;

3. vyučuje Božie slovo na konfirmačnej príprave a náboženskej výchove;

4. poskytuje pastorálnu starostlivosť v domácnostiach, nemocniciach a domoch dôchodcov;

5. privádza a vychováva mladú generáciu vo viere v Ježiša Krista;

6. vydáva svedectvo druhým o svojej viere v Trojjediného Boha slovom i životom;

7. v zmysle všeobecného kňazstva zapája neordinovaných členov zboru do vnútromisijnej, katechetickej, administratívnej a charitatívnej činnosti;

8. vedie svojich členov ku poskytovaniu finančnej podpory pre potreby cirkevného zboru, seniorátu, dištriktu ako aj ECAV (napr. Evanjelická diakonia, Generálna podporoveň, atď.)

9. pestuje a posilňuje styky s inými cirkevnými zbormi a napomáha práci v senioráte, dištrikte, generálnej cirkvi a v iných cirkevných orgánoch;

10. pestuje a posilňuje ekumenické kontakty v súlade s rozhodnutiami cirkvi.