Konfirmácia dospelých, Rimavské Brezovo

Konfirmácia dospelých, Rimavské Brezovo

V októbri 2021 sme mali v Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Rimavskom Brezove milú slávnosť konfirmácie dospelých pokrstených členov. Vieru v Trojjediného Boha osobne vyznali a krstnú zmluvu potvrdili Anita a Bianka Bálintové a Henrieta a Martin Klocokovci. Konfirmovaným prajeme, aby ich Pán Boh aj naďalej požehnával a viedol po ceste vykúpenia i posvätenia.