Projektový zámer

Projektový zámer

Pod kostolom v Rimavskej Bani sa nachádza historická evanjelická fara. Evanjelický a. v. cirkevný zbor v Rimavskom Brezove spoločne s obcou Rimavská Baňa a so združením Gotická cesta hľadá nové využitie pre prízemie tejto budovy; Návštevnícke centrum pre rimavský okruh Gotickej cesty ako nástupné miesto pre prehliadky kostolov, sprevádzané výlety po gotických kostoloch rimavského okruhu, zážitková expozícia rimavského okruhu Gotickej cesty s presahom na informovanie o 12 kostoloch zapísaných na zoznam Európske dedičstvo aj na iných okruhoch.

Projektový zámer Integrovanej územnej investície Návštevnícke centrum Gotickej cesty v Rimavskej Bani bol dňa 22.4.2024 predložený  Administratívnym kapacitám UMR pre rokovanie Kooperačnej rady UMR Rimavská Sobota.

Máme zámer vybudovať moderné návštevnícke centrum, ktoré by bolo vstupnou bránou do Rimavského okruhu Gotickej cesty bude spoločným projektom evanjelickej cirkvi a obcí, cieľom je posilňovanie miestnej identity a sprístupnenie týchto skvostov návštevníkom pútavým a udržateľným spôsobom.

Predmetom projektového zámeru je rekonštrukcia evanjelickej fary v Rimavskej Bani pre účely vybudovania turistického informačného centra Gotickej cesty v Malohonte, v skratke Návštevnícke centrum Gotickej cesty. Okrem rekonštrukcie stavby pri zachovaní jej pamiatkovej hodnoty je súčasťou zámeru aj architektonické riešenie interiéru vrátane interaktívnej expozície s video a audio projekciou zameranou na stredoveké nástenné maľby v dotknutých sakrálnych pamiatkach.

Zážitková expozícia rimavského okruhu Gotickej cesty s presahom na informovanie o 12 kostoloch zapísaných na zoznam Európske dedičstvo aj na iných okruhoch.

Realizácia predloženého projektového zámeru reaguje na potreby zlepšenia infraštruktúry podporujúcej rozvoj kultúrneho cestovného ruchu, ako aj obnovu a zachovanie sakrálnych pamiatok, ktoré sú Gotickou cestou spojené do tematickej trasy. Zároveň rieši problém chýbajúceho nástupného miesta pre prehliadky kostola v Rimavskej Bani, zázemie pre návštevníkov a sprevádzané výlety po gotických kostoloch rimavského okruhu, ako aj modernú a zážitkovú formu interpretácie kultúrneho dedičstva, ktoré tieto pamiatky predstavujú.

Vytvorenie územia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota (UMR Rimavská Sobota), ako uceleného strategického celku, odobrilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) listom zo dňa 14.4. 2021.  

Jeho súčasťou je jadrové mesto Rimavská Sobota, mestá Hnúšťa a Tisovec a obce Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Kociha, Hrachovo, Vyšný Skálnik, Nižný Skálnik, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Ožďany, Rimavské Janovce a Pavlovce, ktoré 21.7. 2021 podpísali Memorandum o spolupráci na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota. 

Územie UMR Rimavská Sobota  pozostáva z 3 miest a 13 obcí, kde na celkovej rozlohe 545,33  km2 žije 45 771 obyvateľov (2021).

Zdroj: Obec Rimavská Baňa
https://obecrimavskabana.sk/aktuality/oznam/projektovy-zamer-integrovanej-uzemnej-investicie-navstevnicke-centrum-gotickej-cesty-v-rimavskej-bani/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1-kxU33WCP8SjxfEdaZWR5Oi5XBIubahmVZ6GI0nIc7K_PYA2IbNi2yh8_aem_Aa1Hh2WP00eW23shuRve8R_djOaljcTL0eqOHUialidrqedwRIfpVaiKpuazqqXRREkDmkC0ROB6QBCQMCyxgG8e