Slovo predsedníctiev k Vianociam 2021

Slovo predsedníctiev k Vianociam 2021

Milí členovia,

Predsedníctva cirkevných zborov ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo a Kraskovo Vám oznamujú, že z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie spôsobenej vírusom Covid 19 sa nebudú konať verejné služby Božie počas vianočných sviatkov na žiadnom bohoslužobnom mieste vyššie uvedených zborov.

Život v cirkevných zboroch sa však pandémiou nekončí, iba prechádza do inej podoby. Povzbudzujeme Vás, aby ste využili rôzne formy zvestovania Božieho slova:

-  distribuované kázne     

- prenosy služieb Božích v médiách (RTVS, TA3)

- online služby Božie (Youtube, Facebook)

- cirkevná tlač (EPST, Evanjelický východ)

Samozrejme nezabúdajte na osobné meditácie nad Božím slovo, modlitby i sviatosti. Stále je v platnosti individuálna pastorálna starostlivosť. V prípade záujmu o spoveď, prislúženie Večere Pánovej i rozhovory kontaktujte zborovú farárku ThDr. Janku Mihálikovú (+421 950 469 052; janka_mihalikova@centrum.sk).

Nakoniec Vás prosíme, keďže sa blíži koniec roka, aby ste nezabudli na úhradu cirkevného príspevku (dane) za rok 2021. V prípade platby na účet uveďte do poznámky svoje meno a skratku CP 2021. IBAN     - SK31 0900 0000 0000 6893 3077 - Slovenská sporiteľňa, a.s. 

(Rimavské Brezovo, Likier, Kyjatice) 


 IBAN     - SK23 0900 0000 0051 7631 2924 - Slovenská sporiteľňa, a.s.     

(Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Lehota nad Rimavicou)


 IBAN     – SK57 0200 0000 0022 5492 4456 – VUB, a. s                               

(Kraskovo, Lukovištia, Babinec)    


 Prajeme Vám požehnané vianočné sviatky a pokojný Nový rok 2022.

 Predsedníctva CZ ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo a Kraskovo