Služby Božie v prírode

Služby Božie v prírode

Vyše 500 evanjelikov Západného dištriktu ECAV na Slovensku sa 8. mája zhromaždilo na službách Božích v prírode, ktoré sa konali v Rimavskej Bani. V obci, ktorá patrí medzi najstaršie v Malohonte. V obci s bohatou baníckou históriou a so vzácnymi kultúrnymi pamiatkami. V obci, v ktorej sa narodili Matej Bodó, právnik, náboženský a odborný spisovateľ a Juraj Palkovič, básnik, prekladateľ, pedagóg, profesor bratislavského evanjelického lýcea a poslanec uhorského snemu.

Celodenný program, súčasťou ktorého boli služby Božie, prednáška o histórii Malohontu, pietna spomienka pri pamätníku SNP, spoločný obed, turistický pochod do Kraskova a prehliadka gotických kostolov, otvorila a všetkých prítomných privítala zborová farárka Janka Miháliková. 

Krásny slnečný deň sa začal spoločnými službami Božími, ktoré hrou a spevom doprevádzala hudobná skupina z Evanjelického cirkevného zboru v Rimavskej Píle. Liturgovali kňazi Rimavského seniorátu a kázňou slova Božieho poslúžil brat biskup ZD Ján Hroboň. Vo svojej reči priblížil na základe biblického textu z Evanjelia podľa Matúša 6, 25 - 34 rozdiel medzi starostlivosťou a ustarostením. Služby Božie obohatili svojimi piesňami a programom spevokol z Evanjelického cirkevného zboru v Drienčanoch a deti z Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote. Tvorivé dielne pre deti pripravila sestra farárka Anna Pástorová Kukulová.

Po službách Božích vystúpili evanjelickí kňazi Janka Miháliková a Martin Riecky so zaujímavou prednáškou o histórii Malohontu. Išlo o spojenie dvoch prednášok, v ktorých jadro tvorili informácie z ich vedeckých prác. Prvá bola o samotných dejinách, ktoré brat farár Riecky spracoval vo svojej knihe Dejiny Malohontského seniorátu, druhá o histórii gotických kostolov a stredovekých nástenných maľbách na území Malohontu a Gemera, ktoré minulý rok získali značku Európske dedičstvo.

Po prednáške sa o výborný obed v podobe kotlíkového guláša, kapustnice a držiek postarala Obec Rimavská Baňa. 

Doobedňajší program bol ukončený pietnou spomienkou pri pamätníku SNP, kde členovia klubu vojenskej histórie z Rimavskej Soboty pod vedením Petra Kamenského postavili čestnú stráž v dobových uniformách z II. svetovej vojny. Potom starostka obce Elena Polóniová spolu s duchovným Finančného riaditeľstva Mariánom Bodolló položili vence a zaznela hymna Slovenskej republiky. Následne obidvaja predniesli príhovory. Záver pietneho aktu bol ukončený modlitbou a piesňou Slovensko moje.

Povzbudzujúcim momentom bolo, že danú udalosť si pripomenuli nielen vekom starší, náhodní okoloidúci spoluobčania, motorkári a cyklisti, ale aj mládež a rodičia s deťmi.

Popoludňajší program pokračoval statickými ukážkami v miestach bojov, ktoré sa odohrali  medzi obcami Rimavské Zalužany a Rimavská Baňa. Zúčastnení mohli navštíviť dobový bunker a pýtať sa na históriu bojov, ktorú vedeli pútavo vysvetliť členovia Klubu vojenskej histórie. Súbežne s tým prebiehal pochod do Gotického kostola v Kraskove. Viac ako 30 účastníkov sa podujalo na päťkilometrové stúpanie, ktoré všetci úspešne zvládli. Odmenou im bola nádherná scenéria prírody ako aj úchvatné fresky kraskovského kostola.

Obsahom teda poobedňajšieho programu boli prehliadky Gotických kostolov v Rimavskom Brezove, Kyjaticiach a Kraskove, ku ktorým sa ľudia mohli dostať turistickým pochodom, autami alebo autobusmi. V stredovekých chrámoch poskytli návštevníkom odborný výklad kunsthistoričky Katarína Damjanovová, Andrea Moravčíková a reštaurátor Miroslav Janšto. Kvôli vysokému záujmu o národne kultúrne pamiatky im veľkou pomocou boli aj miestni kostolníci a kurátori. 

Pánom Bohom požehnaný celodenný program sa skončil vo večerných hodinách. Na jeho príprave a realizácii sa podieľalo viac ako 80 dobrovoľníkov zo Západného dištriktu ECAV, Evanjelických cirkevných zborov i obcí Rimavského seniorátu  a viacerých organizácií. Ďakujeme. 

 Janka Miháliková, evanjelická farárka v Rimavskom Brezove

Marián Bodolló, duchovný Finančného riaditeľstva SR