Zomrel brat farár Mgr. Mojmír Zúrik

Zomrel brat farár Mgr. Mojmír Zúrik

Milí členovia, predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo Vám oznamuje smutnú správu. 

Dňa 25. januára 2022 zomrel brat farár Mgr. Mojmír Zúrik, ktorý od roku 1983 do roku 2006 pôsobil ako kňaz aj v Evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Rimavskej Bani. Zároveň bol aj jeho členom. (V súčasnosti CZ ECAV na Slovensku Rimavské Brezovo.) 

Smútiacej manželke a dcéram s rodinami predsedníctvo vyslovuje úprimnú sústrasť. Nech sám Hospodin Boh naplní srdcia pozostalých svojim pokojom a milosťou. 


Brat farár Mgr. Mojmír Zúrik sa narodil 2. októbra 1925 v Tisovci rodičom Štefanovi Zúrikovi, ktorý bol živnostník mäsiar –údenár a Juliane, rod. Javorovej. Prvé tri roky ľudovej školy navštevoval v Tisovci, potom 4. a 5. triedu v Čerenčanoch. Do gymnázia začal chodiť v Rimavskej Sobote, ale od 2. ročníka prešiel do Tisovca, kde v r. 1945 aj maturoval. Následne sa zapísal na Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave. Po jej absolvovaní bol 24.7.1949 v Klenovci ordinovaný biskupom Dr. Pavlom Čobrdom do kňažskej služby. 1. augusta 1949 nastúpil ako seniorálny kaplán Rimavského seniorátu k farárovi Jánovi Hroboňovi do Rimavskej Soboty.

13. apríla 1950 vstúpil v Rimavskej Bani do stavu manželského s Pavlou r. Strakovou. Sobášil ich Ján Hroboň. Manželstvo bolo požehnané dvomi dcérami, Annou a Miroslavou (do posledných chvíľ sa tešil z vnučky a dvoch pravnukov).

1. októbra 1952 bol povolaný vykonať dvojročnú základnú vojenskú službu a po návrate bol v roku 1954 ustanovený za námestného farára vo Fiľakove.

2. októbra 1955 bol zvolený za farára v Chyžnom, kde pôsobil vyše 21 rokov. V roku 1964 bol zvolený za seniora Gemerského seniorátu. Túto funkciu zastával do roku 1971, na voľbu do ďalšieho funkčného obdobia nedostal štátny súhlas.

Na jar roku 1977 prešiel za farára do Tisovca, kde zotrval až do odchodu do dôchodku (1998). Počas 21 rokov služby v Tisovci sa spolupodieľal na založení tamojšieho evanjelického gymnázia, bol zvolený za konseniora Rimavského seniorátu a bol členom mestského zastupiteľstva. Na dôchodok sa presťahoval do rodinného domu v Rimavskej Bani, kde ešte ako dôchodca pokračoval v spravovaní cirkevného zboru (od r. 1983 z Tisovca) do decembra 2006, kedy ukončil pracovný pomer s ECAV.

V čase adventu 2013 sa s manželkou presťahovali do Bratislavy – bližšie k dcére, kde po návrate z nemocnice v dôsledku postupného zhoršovania zdravotného stavu odišiel 25. januára 2022 z kruhu rodiny k svojmu nebeskému Otcovi.

Vyjadrujeme úprimnú sústrasť smútiacej rodine. Pán Ježiš nech teší manželku Pavlu, s ktorou prežil v manželstve mimoriadne požehnaných temer 72 rokov a dcéry Annu a Miroslavu s ich rodinami. Vzkriesený Pán nech Vás podopiera a požehnáva.

Brat farár bol miernym a láskavým človekom, ale všade, kde pôsobil, zanechal výraznú stopu poctivej duchovnej služby, vďaky a úcty. Iste aj o ňom platia slová apoštola Pavla (1Tim 6,12):

Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si bol povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie.

(Zdroj: ecav.sk)